ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ I & H Engineering Co.,Ltd က India တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာဘာသာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ "Joint Technical Seminar on Advanced Concrete Technologies for High Quality Infrastructure" ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (4)hrs ရရွိပါမည္

ေဟာေျပာပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း၊ Marine Technical Division မွ ႀကီးမွဴးစီစဥ္ေသာ Project Management ပညာရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ "Success in Industrial Construction Projects-How Planning and Scheduling Work" ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာပြဲတစ္ရပ္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ တက္ေရာက္ခ်ီးျမွင့္ပါရန္ ေလးစားစြာ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

PE, RSE, RE ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္ CPD (3)hrs ရရွိပါမည္